Att isolera vinden med lösull och cellulosaisolering är en av de mest lönsamma åtgärderna om man vill minska kostnaderna för uppvärmningen av sitt hus eftersom det försvinner stora mängder värme upp på vinden i ett dåligt isolerat hus.

Att varm luft stiger uppåt känner de flesta till och det är en av de grundläggande anledningarna till att det är så kostnadseffektivt och lönsamt att stoppa den värmeförlusten genom att isolera vinden.

Att isolera med lösullsisolering är ofta väldigt smidigt eftersom lösullen fyller ut varje vrå och formar sig kring bjälkar och rörinstallationer. Vindsbjälklaget är dessutom den del av huset som går lättast och snabbast att isolera. Men vad är det som gör att valet av cellulosaisolering är ett bättre alternativ än t.ex. mineralull eller glasull som vindsisolering?

Isolera med cellulosaisolering eller mineralull?

En vindsisolering kan bli en riskkonstruktion som man måste se upp med. Mineralull och glasull kräver att man lägger en ångspärr, dvs. ett lufttätt (konvektionstätt) och ångtätt skikt (diffusionstätt) med en plastfolie mot insidan av vinden.

Eftersom mineralull och glasull inte har någon hygroskopisk förmåga dvs. att isoleringen inte kan ta åt sig fukt och inte heller avge fukt, så kan brister i ångspärren medföra att den varma inneluften stiger upp på den kallare vinden. När varm och kall luft möts skapas kondens som tränger in i isoleringsmaterialet. När kondensen blir kallare så skapas kondensvatten som samlas i svackor och skrymslen i isoleringen. Det gör att fukten får svårare att torka ut.

Eftersom isolering av mineralull och glasull saknad de hygroskopiska egenskaperna och att dessa inte kan absorbera någon fukt ökar risken för mögel, röta och hussvamp.

Brister kan göra vindsisoleringen till en riskkonstruktion

Finns brister i vindspärren finns det även risk för luftrörelser (konvektion = transport av vattenånga) i isoleringen eftersom den har låg densitet. Hela energin blåser helt enkelt bort när den utsätts för vindpåverkan eller övertrycksventilation.

Följden får en tvärtom effekt på isoleringen dvs. ökad energiförbrukning istället för minskad. Även små hål i vinspärren kan ge stor transport av fukten, vilket kräver väldigt stor noggrannhet vid tätning med plastfolie.

Det finns ett antal undersökningar och rapporter om fuktproblem och sjuka hus, och dessa redovisar ofta fukt i konstruktioner som trolig orsak.

Frågan man kan ställa sig är vilken betydelse valet av isoleringsmaterial för vindsisoleringen har i dessa fall?

Isolera vinden med lösullsisolering av cellulosa

Att isolera vinden med cellulosaisolering på vindsbjälklag ger en minskad risk för hög luftfuktighet i kalla vindsutrymmen. Anledningen till den minskade risken är cellulosaisoleringens hygroskopiska egenskaper, dvs. den egenskapen som mineralull och glasull saknar.

I nyare och moderna hus med välisolerade vindsbjälklag förekommer ibland mögelpåväxt på undersidan av yttertaket. Orsaken till detta är ofta att vindspärren mot undersidan är otät.

Detta leder till att den rumsvarma luften som stiger uppåt kan tränga in i det kalla vindsutrymmet under vinterhalvåret med ökad fuktighet på vinden som följd.

Om vindsisoleringen består av mineralull eller glasull, som inte har de hygroskopiska egenskaperna och kan ta upp fukt, absorberas istället fukten upp av den omkringliggande träkonstruktionen, som är vindsbjälklag, takstolar och träpanel.

Det innebär att när luftfuktigheten överstiger 75% relativ fuktighet under längre tid (ca 2 månader) och om fuktkvoten i träet överstiger 25%, finns ökad risk för mögelpåväxt.

Om vindsbjälklaget däremot är isolerat med cellulosafiberisolering som har hygroskopiska egenskaperna som gör att den kan ta åt sig fukt och avge fukt så kommer isoleringen att ta upp den ökade fuktigheten istället för intilliggande träkonstruktioner och därmed minskar risken för mögelpåväxt i vindsutrymmet.

Värt att notera är att det även visats sig att vindsbjälklag som tidigare är isolerade med mineralull eller glasull kan tilläggsisoleras med cellulosaisolering för att minska risken för fuktskador.