Cellulosaisolering

Vad är det som gör att cellulosaisolering har så bra egenskaper och vad finns det för fördelar med att använda cellulosa vid isolering?

Framför allt har Isoleringsmaterial tillverkat av cellulosa väldigt goda egenskaper. Anledningen till fördelarna med isolering av cellulosa är dess egenskaper och prestanda, dvs. lufttäthet, konvektion och värmekapacitet.

Cellulosaisolering och lufttäthet

När det gäller lufttäthet så är cellulosaisolering en sk. högdensitetsisolering. Men vad är då en högdensitetsisolering?

Hög densitet innebär att isoleringsmaterialet har en relativt hög viktvolym och är oerhört tätt. Densitet mäts i volymmassa som enligt ISO 31 är ett mått av ett ämnes täthet, dvs. massa per volymenhet.

Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet. Det gör att densiteten således direkt påverkar ämnets vikt. Viktvolymen och tätheten bidrar till att man förhindrar oönskade luftströmmar i isoleringen sk. konvektion, det ger en högre värmekapacitet.

Konvektion

För att förstå andra egenskaper i cellulosaisolering så behöver man förstå vad konvektion är.

Konvektion är det värmeutbyte som uppstår när gas eller vätska strömmar förbi en yta. Ett exempel på konvektion i t.ex. en bastu är när varm luft strömmar från bastuaggregatet mot din hud så uppstår konvektion.

Värmeöverföringen genom konvektion kan förbättras kraftigt genom så kallad påtvingad konvektion dvs. om du blåser på din arm så bränns den strömmade luften mot din hud direkt.

Egenkonvektion betyder att luften strömmar av sig själv och drivkraften är naturlig dvs. att varm luft stiger uppåt.

Tittar man på konvektion i hus så förstärks värmeöverföringen vid konvektion av blåst som strömmar mot huskroppen och ökar tryckförhållandet inomhus. En blåsig dag ökar vinden värmeförlusten från huden och förstärker den upplevda kyleffekten.

Eftersom cellulosaisolering är en tätare typ av isolering som består av cellulosafibrer som i sig innehåller luft naturligt innebär det att vid sk. påtvingad konvektion så bidrar det till att man binder värmeeffekten bättre i isoleringen.

Fördelen är att cellulosaisolering inte påverkas på samma sätt vid de högsta temperaturskillnader som kan bli aktuella för husisolering som t.ex. vid naturlig konvektion som glasull och stenull där konvektionen startar vid temperaturskillnaden på 15°C respektive 22°C för stenull.

Cellulosaisoleringens värmekapacitet

Värmekapacitet i isolering mäts i ”joule” och med värmekapacitet menas då den mängd energi som behövs för att värma 1 kg en (1) grad Celsius. Om joulvärdet är högt har isoleringsmaterialet en stor tröghet.

Tittar man på de olika isoleringstyperna så har glasull en joule på 670 per kg och stenull 860 joule per kg medan joulvärdet på cellulosaisolering är 1600 joule per kg vilket gör cellulosan betydligt mer effektiv som isolering.